Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 6 Προπτυχιακα? και 24 Μεταπτυχιακα? Προγρα?μματα Σπουδω?ν στο Ε.Α.Π.

Το Ελληνικο? Ανοικτο? Πανεπιστη?μιο, συ?μφωνα με την απο?φαση της υπ? αριθ. 318/7-11-2016 Συνεδρι?ασης της Διοικου?σας Επιτροπη?ς του Ε.Α.Π, προσφε?ρει 6 Προπτυχιακα? και 24 Μεταπτυχιακα? Προγρα?μματα Σπουδω?ν με ε?τος εισαγωγη?ς 2017-2018.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ

Η προσφορα? των σπουδω?ν γι?νεται με τη μεθοδολογι?α της εξ αποστα?σεως διδασκαλι?ας.

Η ε?ναρξη των σπουδω?ν για τα παραπα?νω προγρα?μματα θα γι?νει το Φθινο?πωρο του 2017.

Εα?ν υποβληθει? αι?τηση στη γενικη? κατηγορι?α δεν μπορει? να υποβληθει? α?λλη αι?τηση στην κατηγορι?α ΑΜΕΑ και αντι?στροφα, διο?τι αυτο? θα συνεπα?γεται τη διαγραφη? απο? τους πι?νακες των υποψηφι?ων.

Στην επιλογη? των φοιτητω?ν θα προηγηθου?ν ο?σοι θα ε?χουν συμπληρω?σει το 23ο ε?τος της ηλικι?ας τους την 31η Δεκεμβρι?ου 2016.

Μετα? τον ε?λεγχο της πληρο?τητας του φακε?λου των υποβληθε?ντων δικαιολογητικω?ν θα ανακοινωθου?ν τα ονο?ματα των υποψηφι?ων που ε?χουν δικαι?ωμα οριστικη?ς εγγραφη?ς στο προ?γραμμα σπουδω?ν. Ωστο?σο εα?ν διαπιστωθει? υπερβα?λλων αριθμο?ς ε?γκυρων αιτη?σεων, ενδε?χεται να διεξαχθει? κλη?ρωση.

Η ανακοι?νωση των ονομα?των των υποψηφι?ων με δικαι?ωμα οριστικη?ς εγγραφη?ς θα γι?νει την Τετα?ρτη 15 Μαρτι?ου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

 

Share

Ημερολόγιο άρθρων

Feb 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6